هزینه ی طراحی گرافیک

یک برند، رابطه مستقیم بین یک کسب و کار یا سازمان با مخاطبان آن است.هویتِ یک برند، نحوه ی برقرایارتباط برقراری یک سازمان با شخصیت، لحن و ذات،همینطور خاطرات، احساسات و تجربه هایش است.
طراحی گرافیک هویت بصری، دقیقاً به این شکل است:عناصر بصری هویت برند که به عنوان وجه ی یکبرند در برقراری ارتباط باخصوصیاتی نامشهود از طریق تصاویر، اشکال و رنگ ها، عمل می کند.

هنر های بصری: شامل چیزهایی مثل عکاسی و تصویر برداری می شود.
تایپوگرافی: هنر و یا فرآیند تنظیم، ترتیب بندی و یا طراحی حروف می گردد.
صفحه آرایی: تنظیم المنت های بصری در یک صفحه چاپ شده می باشد.
​​​​​​​
از هرکدام از این سه مهارت مدت ها است که استفاده می شود.در واقع تاریخ پیدایش طراحی گرافیک به خیلی قبل تراز آنچه که فکر می کنید بر می گردد.اکثر افراد، هنگامی که به طراحی گرافیکی می اندیشند ، به طرح های ایجاد شده برای بازاریابی وتبلیغات فکر می کنند.برای بهره مندی از فرآیند تصمیم گیری مخاطبان هدفِ خود، شرکت ها به تلاش های بازاریابی موفق بستگی دارند. بازاریابی عالی، افراد را بر اساس تمایلات، نیازها، آگاهی و رضایتی که ازیک محصول، خدمت یا برند دارند، آنها را متعهد می کنند. از آنجایی که افراد همیشه محتوای بصری را جالب تر می دانند، طراحی گرافیکی در تبلیغ و ارتباطی مؤثرتر به سازمان ها کمک می کند.به منظورایجاد ارزش در استراتژی های بازاریابی، طراحان بازاریابی با مالکین شرکت، رؤسا، مدیران یا متخصصانبازاریابی همکاری می کنند. آنها ممکن است به تنهایی یا بخشی از یک تیم داخلی یا خلاق کار کنند.طراحان می توانند در نوعی خاص از رسانه تخصص داشته باشند .

جهت ثبت سفارش تماس بگیرید
071-9100-9194
نوع طراحیتعداد اتد اولیهتعداد ویرایشهزینه ی طراحی
لوگو تایپوگرافی23300 هزار تومان
لوگو تایپوگرافی45500 هزار تومان
لوگو تصویری23300 هزار تومان
لوگو تصویری45500 هزار تومان
لوگوی ترکیبی23500 هزار تومان
لوگوی ترکیبی45700 هزار تومان
لوگوی مونوگرام23450 هزار تومان
لوگوی مونوگرام45650 هزار تومان

​هزینه طراحی لوگو

جهت ثبت سفارش تماس بگیرید
071-9100-9194
ابعادنوع طراحیایده پردازیکپشن مرتبطهشتگ گذاری هدفمندهزینه
پستعکس نوشتهداردنداردندارد50 هزار تومان
پستعکس نوشتهدارددارددارد70 هزار تومان
پستموشن گرافیکداردنداردندارد600 هزار تومان
پستموشن گرافیکدارددارددارد700 هزار تومان
پستویدئو با تدوینداردنداردندارد2/5 میلیون تومان
پستویدئو با تدویندارددارددارد2/6 میلیون تومان
استوریعکس نوشتهداردنداردندارد50 هزار تومان
استوریعکس نوشتهدارددارددارد70 هزار تومان
استوریموشن گرافیکداردنداردندارد300 هزار تومان
استوریموشن گرافیکدارددارددارد350 هزار تومان
استوریویدئو با تدوینداردنداردندارد1 میلیون تومان
استوریویدئو با تدویندارددارددارد1/1 میلیون تومان
هر دوعکس نوشتهدارددارددارد80 هزار تومان

​هزینه پست و استوری اینستاگرام

جهت ثبت سفارش تماس بگیرید
071-9100-9194
سفارشتعداد سایز تعداد اتدتعداد ویرایشهزینه
پوستر123200 هزار تومان
پوستر243400 هزار تومان
بنر123300 هزار تومان
بنر243500 هزار تومان
جهت ثبت سفارش تماس بگیرید
071-9100-9194

هزینه ی بنر و پوستر های محیطی

سفارشتعداد اتدهزینه هر صفحه
نسخه چاپی1100 هزار تومان
نسخه ی دیجیتال1200 هزار تومان
نسخه ی چاپی2150 هزار تومان
نسخه ی دیجیتال2250 هزار تومان
نسخه ی چاپی و دیجیتال2350 هزار تومان

هزینه ی برشوور و کاتالوگ

جهت ثبت سفارش تماس بگیرید
071-9100-9194
سفارشتعداد سایزتعداد اتدهزینه
کارت ویزیتتک رو1110 هزار تومان
کارت ویزیتدو رو2180 هزار تومان
سربرگ11105 هزار تومان
سربرگ12170 هزار تومان
سربرگ21170 هزار تومان

هزینه ی کارت ویزیت و سربرگ

جهت ثبت سفارش تماس بگیرید
071-9100-9194